Protokoll utskottssammanträde 2017/18:35

Civilutskottets protokoll 2017/18:35

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:35

DATUM

2018-05-29

TID

11:00–11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:34.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare (CU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:244 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU15.

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (CU27)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:210 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU27.


Ett tydligare och enklare detaljplanekrav (CU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:167.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU34.

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om förslag till ny Bryssel II-förordning, KOM(2016) 411.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

§ 7

§ 8

Överläggning med Justitiedepartementet

Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt om förslaget till ny Bryssel II-förordning, KOM(2016) 411.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2050-2017/18).

Regeringens ståndpunkt framgick av den översända promemorian.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Lars Westbratt m.fl. informerade om kommissionens förslag till direktiv om insolvens, företagsrekonstruktion och en andra chans för företagare, KOM(2016) 723.

Vid informationen närvarade Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli.

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckning.

§ 9

Övriga frågor


Kanslichefen påminde om kommissionens inbjudan att delta i seminarium om konsumentfrågor fredagen den 1 juni 2018.

Kanslichefen informerade om uppskovsärenden.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 5 juni 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 juni 2018

Caroline Szyber
CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:35

§ 1-2

§ 3-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Mats Green (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

Roger Hedlund (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Lars Beckman (M)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Åsa Eriksson (S)

X

X

Thomas Finnborg (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Stockhaus (M)

O

O

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Ewa Thalén Finné (M)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

O

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

X

X

Anders Österberg (S)

Lars-Axel Nordell (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande