Protokoll utskottssammanträde 2017/18:35

Socialutskottets protokoll 2017/18:35

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:35

DATUM

2018-05-15

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:34.

§ 2

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (SoU28)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2017/18:138.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU28.

§ 3

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (SoU29)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2017/18:196.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU29.

§ 4

Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem (SoU30)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2017/18:169 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU30.

SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre (SoU32)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2017/18:106 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU32.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 6

Information från Socialdepartementet

Företrädare från Socialdepartementet informerade om den fortsatta beredningen av förslaget till ny lag om tobak och liknande produkter, prop. 2017/18:156. Deltagare se bilaga 2.

§ 7

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SoU27)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:221 och motion.


Ärendet bordlades.

§ 8

Vårändringsbudget för 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99 och motion.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Årsredovisning för staten 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

2018 års ekonomiska vårproposition - (förslagspunkten 2)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2017/18:100 förslagspunkten 2 och motion.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för april 2018 anmäldes.

§ 12

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om en inbjudan från Inter-Parliamentary Union (IPU) om att delta vid ett seminarium den 25 maj 2018 i samband med Word Health Assembly i Genève. Utskottet beslutade att inte delta.

Kanslichefen meddelade att professor Måns Rosén kommer till sammanträdet den 17 maj kl. 09.30 för att informera om statistiken kring högspecialiserad vård.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 17 maj 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 17 maj 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:35

§ 1-5

§ 6

§ 7-13

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Amir Adan (M)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

X

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

O

O

O

Elisabet Knutsson (MP)

Lena Asplund (M)

O

X

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

O

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.