Protokoll utskottssammanträde 2017/18:35

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:35

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:35

DATUM

2018–05-03

TID

09:30–10:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Europarådet (UU12)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:139, redogörelse 2017/18:ER1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU12.

M-, SD-, och C-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU13)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:136, redogörelse 2017/18:OSSE1och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU13.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 3

Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia
Peru å andra sidan (UU24)

Utskottet fortsatte behandling av proposition 2017/18:160.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU24.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (UU25)

–

Utskottet fortsatte behandling av proposition 2017/18:143 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU25.

V-ledamoten anmälde reservation.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:34.


§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UU10)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:118 och motioner

Ärendet bordlades.

§ 7

Norden (UU18)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:90, redogörelse 2017/18:NR1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Exportkontroll (UU20)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:114 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Politiken för global utveckling (PGU) (UU21)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:146 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer (UU22)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:188 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Val av deputerade och suppleanter tillsammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

Utskottet utsåg följande deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet (UFöU).

Deputerade: Kenneth G Forslund (S), Olle Thorell (S), Maria Andersson Willner (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Sofia Arkelsten (M), Björn Söder (SD), Sofia Damm (KD).

Suppleanter: Pyry Niemi (S), Krister Örnfjäder (S), Emilia Töyrä (S), Margareta Cederfelt (M), Göran Pettersson (M), Markus Wiechel (SD), Kerstin Lundgren (C), Valter Mutt (MP), Fredrik Malm (L), Yasmine Posio Nilsson (V).

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.


§ 12

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– debattlistorna för betänkandena 2017/18:UU12, 207/18:UU13,
2017/18:UU24 och 207/18:UU25 cirkulerades på bordet.

utskottsresa till Berlin 4–5 juni ställs in. De anmälda ledamöterna
åker tillsammans med talmannen i juni. Datum bekräftas senare.

– utskottet håller avslutningsmiddag för mandatperioden tisdagen den
12 juni, kvällstid. Lokal bekräftas senare.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 maj 2018 kl. 12:00.

Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 15 maj 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:35

§ 1-4

§ 5-13

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Valter Mutt (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Björn Söder (SD)

Fredrik Malm (L)

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

Anders Österberg (S)

O

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

X

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.