Protokoll utskottssammanträde 2017/18:35

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:35

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:35

DATUM

2018-05-22

TID

11:00–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:34.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

Vårändringsbudget för 2018 (UbU9y)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:99 och en motion.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:UbU9y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 24 maj 2018

Christer Nylander

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:35

§§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

Erik Bengtzboe (M)

X

Thomas Strand (S)

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Patrick Reslow (-)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.