Protokoll utskottssammanträde 2017/18:36

Civilutskottets protokoll 2017/18:36

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:36

DATUM

2018-06-05

TID

11:00–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:35.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Ny paketreselag och ny resegarantilag (CU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av propositionerna 2017/18:225 och 2017/18:226.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU29.

Vattenmiljö och vattenkraft (CU31)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:243 och

motioner.

Ärendet bordlades.


Fler bygglovsbefriade åtgärder (CU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:197 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU32.

L- ledamoten anmälde reservation.

Modernare adoptionsregler (CU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:121 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU14.

M-, SD-, C-, L och KD ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ (CU38)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:253.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU38.

Kommissionens förslag till revidering av direktivet om ansvarsförsäkring för motorfordon

Utskottet subsidiaritetsprövade KOM(2018) 336.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.


Kommissionens förslag till två direktiv inom bolagsrätten vad

gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden samt gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av
företag

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 239 och KOM(2018) 241.

Ärendet bordlades.

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckning.

§ 10

Övriga frågor

Vikarierande kanslichef informerade om att trafikutskottet planerar en offentlig utfrågning den 7 juni kl. 8.45 -12.00 och att ledamöter från CU är välkomna att delta.

Vikarierande kanslichef informerade om att näringsministern Mikael Damberg kommer till näringsutskottet den 14 juni för att tala om betalningstider i näringslivet. Utskottet uttryckte önskemål om att få en inbjudan att delta vid sammanträdet.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 7 juni 2018 kl. 11.00.


Vid protokollet

Justeras den 7 juni 2018

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:36

§ 1-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Mats Green (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Lars Beckman (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

Nooshi Dadgostar (V)

X

ClasGöran Carlsson (S)

X

SUPPLEANTER

Åsa Eriksson (S)

O

Thomas Finnborg (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Stockhaus (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Ewa Thalén Finné (M)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

X

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Lars-Axel Nordell (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.