Protokoll utskottssammanträde 2017/18:36

Socialutskottets protokoll 2017/18:36

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:36

DATUM

2018-05-17

TID

09.30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om statistiken kring högspecialiserad vård

Professor Måns Rosén informerade om statistiken kring högspecialiserad vård (SOU 2015:98).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:35.

§ 3

Nationell läkemedelslista (SoU35)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:223.


Ärendet bordlades.

§ 4

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall (SoU36)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:215 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 5

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (SoU31)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:233.


Ärendet bordlades.

§ 6

En god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (SoU26)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:249 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 22 maj 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 maj 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:36

§ 1

§ 2-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

Amir Adan (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

Anders W Jonsson (C)

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

Karin Rågsjö (V)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

Lena Asplund (M)

X

X

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

O

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.