Protokoll utskottssammanträde 2017/18:36

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:36

DATUM

2018-05-24

TID

10:00–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:35.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (UbU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:204 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU25.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (UbU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:193 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU26.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde en reservation.

Myndighetskapital vid universitet och högskolor (UbU29)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:191.

Ärendet bordlades.

Delegation

Utskottet beslutade att delegera beslut till utskottets presidium enligt föreslagen delegation i bilaga 4.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 juni 2018 kl. 10.00.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2017 (UbU24)

Utskottet behandlade redogörelserna 2017/18:RJ1 och 2017/18:RR3.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen 7 juni 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:36

§ 1

§ 2-8

§ 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

X

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Patrick Reslow (-)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

O

O

O

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.