Protokoll utskottssammanträde 2017/18:37

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:37

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:37

DATUM

2018-06-07

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:36.

§ 2

Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen (AU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:214 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:AU14.

M, C, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för globaliseringseffekter (EGF)

Utskottet behandlade kommissionens förslag COM(2018) 380.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan inför ev. ärende om subsidiaritetsprövning.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag till förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+)

Utskottet behandlade kommissionens förslag COM(2018) 382.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan inför ev. ärende om subsidiaritetsprövning.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde en uppdaterad promemoria om aktuella utredningar.

§ 6

Övriga frågor

Jessica Polfjärd (M) och Serkan Köse (S) återrapporterade från Internationella arbetskonferensen (ILO) i Genève den 29–31 maj 2018.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 juni 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 juni 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:37

§ 1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

Jessica Polfjärd (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Jan Ericson (M)

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

X

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lars-Axell Nordell (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Erik Slottner (KD)

X

N= Närvarande

V= Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O= ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.