Protokoll utskottssammanträde 2017/18:37

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:37

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:37

DATUM

2018-05-29

TID

11.00–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:36.

§ 2

Information från Socialdepartementet

Statsrådet Annika Strandhäll informerade utskottet om regeringens styrning av Försäkringskassan.

§ 3

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning (SfU23)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:190 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

En rapport från det interparlamentariska utskottsmötet i Bryssel den 28 februari 2018 om globala flykting- och migrationsramverken kommer att delges utskottet.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 31 maj kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 31 maj 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:37

§ 1–5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

X

Rickard Persson (MP)

X

Tina Ghasemi (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Rossana Dinamarca (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

Maria Abrahamsson (M)

O

Marie Olsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

X

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

O

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande