Protokoll utskottssammanträde 2017/18:37

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:37

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:37

DATUM

2018-06-07

TID

11:00–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:36.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

Myndighetskapital vid universitet och högskolor (UbU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:191.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU29.

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (UbU33)

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU33.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 juni 2018 kl. 11.00.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2017 (UbU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2017/18:RJ1 och 2017/18:RR3.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU24.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 12 juni 2018

Matilda Ernkrans

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:37

§ 1-5

§ 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

Michael Svensson (M)

Håkan Bergman (S)

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Patrick Reslow (-)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.