Protokoll utskottssammanträde 2017/18:38

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:38

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:38

DATUM

2018-08-21

TID

13.00 – 14.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny kanslichef

Ordförande hälsade Magnus Blücher välkommen som ny chef vid miljö- och jordbruksutskottets kansli.

§ 2

Information med anledning av torkan sommaren 2018, konsekvenser för lantbruk och skogsbruk

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information om regeringens arbete med anledning av torkan.

§ 3

Kommissionens förslag om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 284.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag om minimikrav för återanvändning av vatten

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 337.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kommissionens förslag om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 385.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten lämnade följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna anser att det inte finns något tydligt belägg för att budgetdrivande projekt för forskning på klimatområdet bör bedrivas på unionsnivå.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kommissionens förslag om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 390.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kommissionens förslag om reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 392-394.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Inkomna skrivelser

Tre inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 10

Bemyndigande

Ordföranden bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 11

Ordförandes tack

Ordföranden tackade utskottet för förtroendet att ha fått leda arbetet i utskottet och tackade såväl utskott som kansli för gott samarbete.

Vice ordföranden tackade ordföranden för hennes arbete som ordförande i utskottet.

Vid protokollet

Justeras den 23 augusti 2018

Åsa WestlundMILJÖ- OCH JORDBUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:38

§ 1-2

§ 3-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Petra Ekerum (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

-

-

Runar Filper (SD)

-

-

Lars Tysklind (L)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Leif Hård (S)

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

X

Mattias Vepsä (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

O

O

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

- (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Maria Weimer (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2017/18:38

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 15 juni – 15 augusti 2018

Beteckning

Rubrik

COM- dokument

COM(2018) 284

Ny version med rättelse av mindre, icke-substantiella fel.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

COM(2018) 337

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten

COM(2018) 368

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009, och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 768/2005, (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1005/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 vad gäller fiskerikontroll

COM(2018) 390

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

COM(2018) 395

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EU-initiativ om pollinatörer

COM(2018) 399

Förslag till RÅDETS BESLUT om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av ett förslag om ändring av bilagorna 2 och 3 till avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar (AEWA)

COM(2018) 452

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om det nuvarande läget i den gemensamma fiskeripolitiken och samrådet om fiskemöjligheterna för 2019

COM(2018) 499

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering)

COM(2018) 500

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2017/1970 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

COM(2018) 502

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen (2018–2024)

COM(2018) 503

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen (2018–2024)

COM(2018) 505

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning av fiskemöjligheterna i protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen (2018–2024)

COM(2018) 514

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på unionens vägnar, av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

COM(2018) 515

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

COM(2018) 533

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, vad gäller kvantitativ begränsning för uppköp av skummjölkspulver

COM(2018) 541

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar för att ingå ett partnerskapsavtal och protokoll om hållbart fiske med Republiken Gambia

COM(2018) 554

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter. System för tidig varning nr 4-6/2018

COM(2018) 562

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Bedömning av medlemsstaternas åtgärdsprogram enligt ramdirektivet om en marin strategi

COM(2018) 569

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av befogenheterna att anta delegerade akter som kommissionen tilldelats enligt förordning (EG) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006

COM(2018) 577

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007

C- dokument

C(2018) 3304

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) .../... om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller kraven på avlägsnande av specificerat riskmaterial från små idisslare

C(2018) 3736

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om fastställande av metoden för beräkning av den årliga förbrukningen av tunna plastbärkassar och om ändring av beslut 2005/270/EG

C(2018) 3826

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

C(2018) 3942

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 3972

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.6.2018 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/789 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Wells et al.)

C(2018) 3989

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 28.6.2018 om rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten

C(2018) 3997

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 28.6.2018 om ändring av genomförandebeslut 2014/88/EU om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad vad gäller dess tillämpningsperiod

C(2018) 4002

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.6.2018 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i maj 2018

C(2018) 4007

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.6.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

C(2018) 4060

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.6.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 4236

Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 9.7.2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller vissa bestämmelser om miljöanpassningsmetoder i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

C(2018) 4321

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 3.7.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 4349

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 12.7.2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 vad gäller handelsnormer inom sektorn för frukt och grönsaker

C(2018) 4351

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) …/… av den 16.7.2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1152 för att förtydliga och förenkla korrelationsförfarandet och för att anpassa det till ändringar av förordning (EU) 2017/1151

C(2018) 4352

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) …/… av den 16.7.2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1153 för att förtydliga och förenkla korrelationsförfarandet och för att anpassa det till ändringar av förordning (EU) 2017/1151

C(2018) 4460

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.7.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 4771

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.7.2018

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 4795

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

C(2018) 4804

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

C(2018) 4875

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 4934

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2018

C(2018) 4987

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av bilaga XI till rådets direktiv 2003/85/EG vad gäller förteckningen över laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus och om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/136 vad gäller beteckningen av Europeiska unionens referenslaboratorium för mul- och klövsjuka

C(2018) 5009

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om fastställande av typ, format och periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid rapporteringen om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

C(2018) 5070

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU

C(2018) 5071

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av besluten 92/260/EEG och 93/197/EEG vad gäller test för påvisande av ekvin virusarterit

C(2018) 5121

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 5243

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om riskreducerande åtgärder, skärpta åtgärder för biosäkerhet och system för tidig upptäckt vad gäller risken för överföring av högpatogen aviär influensavirus från vilda fåglar till fjäderfä

C(2018) 5245

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage vid transport av varor med ursprung i vissa tredjeländer

C(2018) 5458

Kommissionens genomförandebeslut om tillåtelse att bevilja undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller genomförandet av vissa villkor angående förgröningsstödet för ansökningsåret 2018 i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Finland och Sverige

C(2018) 5510

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 5553

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut C(2012) 9432 med avseende på vissa projekt

C(2018) 5554

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut C(2014) 4493 med avseende på vissa projekt

Fakta-PM

2017/18:FPM108

CO2-krav för tunga fordon

2017/18:FPM124

Direktiv om minskning av plastprodukters miljöpåverkan

2017/18:FPM129

Förordning om återanvändning av vatten

2017/18:FPM132

Förordning om ändringar av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll

2017/18:FPM140

Reformpaket för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

2017/18:FPM145

Förordning om program för miljö och klimatpolitik (LIFE)

2017/18:FPM157

Förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027

Rådsrapporter

Informellt jordbruksminister-möte 5 juni 2018

Återrapport från informellt jordbruksministermöte i Sofia den 5 juni 2018

Jordbruks- och fiskeråd 18 juni 2018

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 18 juni 2018

Miljöråd 25 juni 2018

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 25 juni 2018

Jordbruks- och fiskeråd 16 juli 2018

Återrapport från möte i jordbruks- och fiskerådet den 16 juli 2018

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 2-3 maj 2018

Dokument antagna av Europa-parlamentet 28-31 maj 2018


Dokument antagna av Europa-parlamentet 11-14 juni 2018

Övrigt

10208/18

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [doc. 7809/18 - COM(2018) 173 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - The Portugese Parliament

10211/18

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [doc. 7809/18 - COM(2018) 173 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - The Swedish Parliament

10220/18

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No

1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products, as regards the quantitative limitation for buying-in skimmed milk powder [14929/17 - COM(2017) 692 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and

Proportionality

11401/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment [9465/18 ENV 357 MI 402 IND 149 CONSOM 158 COMPET 371 MARE 6 RECH 231 SAN 166 ENT 100 ECOFIN 504 CODEC 874 + COR 1 + ADD 1 - COM(2018) 340 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - The Senate of Romania

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.