Protokoll utskottssammanträde 2017/18:38

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:38

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:38

DATUM

2018-05-31

TID

10.00–11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:37.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att utskottshandläggaren Maja Sjöstedt vid arbetsmarknadsutskottets kansli fick närvara under sammanträdet.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004, 987/2009)

Utskottet överlade med statssekreteraren Agneta Karlsson, Socialdepartementet.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria upprättad av Socialdepartementet den 30 maj 2018.

Regeringens ståndpunkt angiven i promemorian var:

Regeringen bedömer att de förändringar som följer av utfallet av förhandlingarna avseende arbetslöshetsförmåner i flera delar är av mindre omfattning än de som kommissionen föreslog och kan därmed acceptera förslagen. Regeringen bedömer också att förslagen i återstående delar såsom exempelvis indrivning, dataskydd samt övergångsbestämmelser är rimliga och kan accepteras.

Regeringen bedömer att förhandlingsresultatet motsvarar de målsättningar som regeringen tidigare förankrat med riksdagen.

Regeringen anser mot bakgrund av detta att Sverige bör kunna stödja en allmän inriktning om revidering av förordning 883/2004 som samordnar de nationella trygghetssystemen vid EPSCO-rådsmötet den 21 juni.

För det fall det blir aktuellt med ändringsförslag bör Sverige kunna godta förslag som innebär ytterligare skärpta regler i syfte att motverka fel och bedrägerier samt i övrigt är förenligt med övriga allmänna målsättningar och ingångsvärden så som regeringen har förankrat med riksdagen.

Regeringen kan däremot inte godta förlag som innebär en inskränkning i medlemsstaternas nationella kompetens vad gäller utformandet av de sociala trygghetssystemen eller som innebär att fler förmåner omfattas av bestämmelserna eller att fler förmåner kan betalas ut vid bosättning i annan medlemsstat.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Agneta Karlsson, m.fl., Socialdepartementet, informerade utskottet om:

– Rådsrekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare, COM(2018) 132

– Kommissionens förslag till förordning om Europeiska arbetsmyndigheten, COM(2018) 131

– Kommissionens förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, COM(2017) 253
– Nyckelbudskapen i kommissionens rapport om pensionernas tillräcklighet

– Den europeiska planeringsterminen.

§ 5

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt, m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om:

– Revideringen av EU:s viseringskodex, COM(2018) 252

– Läget i förhandlingarna och det pågående arbetet med reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet

– Situationen på migrationsområdet i Europa och genomförandet av åtgärder som beslutats på EU-nivå

– Ny VIS-förordning, COM(2018) 303, regeringens ståndpunkt vid subsidiaritetsprövning
– Reviderad förordning för inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring, regeringens ståndpunkt vid subsidiaritetsprövning

– Fleråriga budgetramverket (MFF) och sektorprogram om migration.

§ 6

Information

Ann-Marie Begler lämnade upplysningar gällande frågor om Försäkringskassans styrning.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 juni kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 7 juni 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:38

§ 1–2

§ 3-4

§ 5

§ 6

§ 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

O

O

Phia Andersson (S)

X

X

X

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

X

O

O

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

X

X

O

X

X

Rickard Persson (MP)

X

X

X

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

X

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

X

X

Linus Bylund (SD)

X

X

O

O

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

O

X

X

Rossana Dinamarca (V)

X

X

O

X

X

Aron Modig (KD)

X

X

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

O

O

O

X

X

Maria Abrahamsson (M)

O

X

O

X

X

Marie Olsson (S)

X

X

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

X

X

O

X

X

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

O

O

O

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

X

O

O

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

O

O

X

X

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

O

O

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

O

X

X

O

O

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

O

O

X

O

O

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande