Protokoll utskottssammanträde 2017/18:38

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:38

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:38

DATUM

2018–05-24

TID

09:30–11:00

11:10–12:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan (UU23)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:219 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 2

Politiken för global utveckling (PGU) (UU21)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:146 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Verksamheten i Europiska unionen under 2017 (UU10)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:118 och motioner

Ärendet bordlades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:37.

§ 5

Kanslimeddelanden

Påminns om att:

– Försvarsmaktens Veterandag på tisdag 29 maj inleds i riksdagen
med ett seminarium i Skandiasalen kl. 08:30. Till Talman Urban
Ahlins avtäckning av staty av Folke Bernadotte har anmälts
Kenneth G Forslund (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Sofia
Arkelsten (M), Pyry Niemi (S), Kerstin Lundgren (C), Krister
Örnfjäder (S) och Marie-Louise Rönnmark (S).

– utskottets avslutningsmiddag för mandatperioden tisdagen den 12
juni kl. 18.00.

Informerades om att:

– vice ordförande Jonas Jacobsson Gjörtler deltar i NB8-möte i Riga
den 31 maj-1 juni.

– Kenneth G Forslund (S) och Sotiris Delis (M) deltar i Urban Ahlins
lunch för Ålands lagtings talman Gun-Mari Lindholm den 5
juni kl. 11:30-12:50 i talmansmatsalen.

– utskottet har hos Utrikesdepartementet den 27 mars begärt att
myndigheten prövar frågan om ” … utlämnande av den fullständiga
versionen av UD:s interna utvärderingsrapport om arbetet med
kandidaturen till FN:s säkerhetsråd”. Utrikesutskottet har den 18 maj
delgetts vad UD uppger vara det arbetsmaterial som låg till

grund för slutsatserna av UD:s interna utvärdering av kampanjen för
Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd och som utskottet delgetts
den 24 mars 2017.

– medaljceremoni för Mali07 genomförs i Boden den 14 juni.
Anmälningsförfarande mejlas.

§6

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför utrikesrådet från kabinettssekreterare Annica Söder, departementsråd Louise Calais och kansliråd Anna Uggla, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 11:00 och återupptogs kl. 11:10.

§ 7

EU:s förordning om exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden

Information om EU:s förordning om exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden från statssekreterare Charlotte Svensson, internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, ämnesråd Helena Garme, samtliga från Justitiedepartementet samt kansliråd Jon Eklund från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd

Information om Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd från kansliråd Tomas Wiklund och departementssekreterare Azadeh Alian Söderqvist, båda från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 juni 2018 kl. 11:00.


Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 7 juni 2018

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:38

§ 1

§ 2

§ 3-6

§ 7

§ 8

§ 9

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

Valter Mutt (MP)

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

O

O

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

O

X

X

X

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.