Protokoll utskottssammanträde 2017/18:38

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:38

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:38

DATUM

2018-06-12

TID

11:00–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 15 § riksdagsordningen, tilläggsbestämmelse 7.15.3, att utskottet får hålla dagens sammanträde den 12 juni och det planerade sammanträdet den 19 juni samtidigt som det är arbetsplenum i kammaren.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:37.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (UbU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:184 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU30.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas (UbU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:194 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU31.

SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet (UbU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:218 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU28.

V-ledamoten anmälde reservationer.

Riktade statsbidrag till skolan (UbU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:217.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU32.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 juni 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 14 juni 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:38

§§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Patrick Reslow (-)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.