Protokoll utskottssammanträde 2017/18:39

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:39

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:39

DATUM

2018-06-14

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:38.

§ 2

Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning (AU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:76 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:AU15.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning (AU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:79.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:AU18.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden (AU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:109 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:AU16.

SD-ledamöterna anmälde en reservation. M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 380.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag till förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 382.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare informerade om dels rapporten Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför träffsäkra volymbedömningar (RiR 2018:10), dels rapporten Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget (RiR 2018:12).

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 19 juni 2018 kl. 8.00.

Vid protokollet

Susanne Palm

Justeras den 19 juni 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:39

§ 1–6

§ 7–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Jessica Polfjärd (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Jan Ericson (M)

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

Erik Andersson (M)

Serkan Köse (S)

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lars-Axell Nordell (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Erik Slottner (KD)

X

X

N= Närvarande

V= Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O= ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.