Protokoll utskottssammanträde 2017/18:39

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:39

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:39

DATUM

2018-06-07

TID

10.30–11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:38.

§ 2

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning (SfU23)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:190 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU23.

SD-, V- och L-ledamöterna anmälde reservation.

§ 3

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (SfU31)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:254 och skrivelse 2017/18:256 m.m.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU31.

§ 4

Information av Inspektionen för socialförsäkringen

Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerade om inspektionens rapporter.

2018:10 Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män

2018:12 Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning.

§ 5

Ny VIS-förordning

Utskottet behandlade fråga om subsidiaritetsprövning av COM(2018) 302.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 6

Reviderad förordning för inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring

Utskottet behandlade fråga om subsidiaritetsprövning av COM(2018) 303.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning

Utvärderare Madeleine Nyman, forskningssekreterare Lars Eriksson och sekretariatschef Thomas Larue. riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat, presenterade utvärderingsrapporten om regeringens resultatredovisningar i ett 20-årigt perspektiv – utgiftsområde 8 Migration.

§ 8

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning

Mathias Tegnér (S) överlämnade forskningsgruppens rapport Regeringens resultatredovisningar i ett 20-årigt perspektiv – utgiftsområde 8 Migration till utskottet.

Utskottet beslutade att offentliggöra rapporten genom publicering i rapportserien Rapporter från riksdagen (RFR).

Vid protokollet

Justeras den 12 juni 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:39

§ 1–3

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

Phia Andersson (S)

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

X

Tina Ghasemi (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Rossana Dinamarca (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Marie Olsson (S)

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

X

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

O

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.