Protokoll utskottssammanträde 2017/18:39

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:39

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:39

DATUM

2018–06-07

TID

11:00–11:30

11:45–12:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:38.

§ 2

Verksamheten i Europiska unionen under 2017 (UU10)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:118 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU10.

M-, SD-, C-, L-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Politiken för global utveckling (PGU) (UU21)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:146 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU21.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan (UU23)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:219 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU23.

M- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 11:30

Sammanträdet återupptogs kl. 11:45


§ 5

Begäran att få del av allmän handling

Mikael Holmström har i en skrivelse begärt att få del av ambassadör Anders Lidéns utvärdering av kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. I första hand begär han att handlingen utlämnas i dess helhet. Om det inte kan ske p.g.a. utrikessekretess begär Mikael Holmström att sekretessbelagda partier maskas så att det fulla antalet sidor ändå kan lämnas ut.

 

Utskottet fattar följande beslut.

 

Utskottet bifaller Mikael Holmströms begäran delvis och lämnar ut de delar av utvärderingsrapporten, som framgår av bilaga 2, men avslår hans begäran i övrigt eftersom utvärderingsrapporten innehåller uppgifter som, om de lämnas ut, kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet. Sekretess gäller därför för uppgifterna enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Detta beslut får inte överklagas.

 

L-ledamoten deltog inte i detta beslut.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Sammanträde vid arbetsplenum

Utskottet beslutade om att sammanträda samtidigt med arbetsplenum torsdagen den 7 juni 2018.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.


§ 7

Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll 2018.

Utskottet beslutade om att presidiet ges mandat att inleda ev. subsidiaritetsprövningar som inkommer under sommaruppehållet.§ 8

Kanslimeddelanden

Utskottet påminns om:

– utskottets seminarium tillsammans med SIPRI onsdagen den 19 september 2018. Anmälningsblankett har delats på bordet.

Utskottet informerades om att:

– talarlistor för debatterna UU10, UU21 och UU23 har cirkulerats.

– Talman Urban Ahlin tar emot Mexikos vice utrikesminister Carlos de Icaza och Europachefen Fransisco del Rio onsdagen den 13 juni 2018 kl. 11:00–11:45. Ledamöter från utrikesutskottet erbjuds möjlighet att delta. Anmälningsblankett delas på bordet.

– Världsbanken vill i sitt parlamentariska nätverk i samband med lansering av Young Global MP kunna inbjuda ledamot under 40 år till ett steering committee i Paris den 18 juni 2018. Intresserad ledamot kan anmäla intresse till utrikesutskottets kansli.

– den 18–29 juni 2018 hålls den tredje översynskonferensen (RevCon3) om FN:s handlingsprogram för små och lätta vapen (UNPoA) i New York. Sverige kommer att representeras av en delegation från Utrikesdepartementet (UD) och svenska myndigheter. Utrikesutskottet har via information från UD möjlighet att ingå i den svenska delegationen. Deltagande vore särskilt välkommet under konferensens andra vecka under förhandlingarnas slutskede. Måndagen den 25 juni 2018 kommer organisationen Parlamentarikerforum tillsammans med Sverige att arrangera ett sidoevenemang på temat parlamentariskt deltagande i arbetet mot små och lätta vapen i implementeringen av internationella instrument på området.

– Talman Urban Ahlin tar emot Ungerns utrikesminister tisdagen den 19 juni 2018 kl. 16:15–17:00. Ledamöter från utrikesutskottet och EU-nämnden inbjuds att delta. Anmälningsblankett har delats på bordet.

Utskottet beslutade om att:

– ta emot Frankrikes utrikesminister Le Drian måndagen den 11 juni 2019 kl. 15:00–16:00. Även ledamöter från försvarsutskottet och EU-nämnden liksom ledamöter från fransk-svenska vänskapsföreningen erbjuds att delta. Mötet leds av Björn von Sydow (S), ordförande i Försvarsberedningen och vice ordförande i konstitutionsutskottet. Anmälningsblankett har delats på bordet.


§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 juni 2018 kl. 09:30.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 14 juni 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:39

§ 1-4

§ 5-6

§ 7-8

§ 9

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

Valter Mutt (MP)

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

O

O

Sotiris Delis (M)

X

X

X

X

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

O

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.