Protokoll utskottssammanträde 2017/18:39

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:39

DATUM

2018-06-14

TID

10:00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:38.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013, COM(2018) 367.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Vidare anförde SD-ledamöterna att detta omfattande program strider mot subsidiaritetsprincipen. De anförde vidare att de i grunden anser att stora delar av EU:s sociala pelare bryter mot subsidiaritetsprincipen, bl.a. åtgärder som syftar till att låta unga människor ta del av undervisning som handlar om att uppmuntra deltagande i det demokratiska livet och medvetenheten om EU:s gemensamma värde. EU ska inte heller lägga sig i med åtgärder gentemot dåliga kunskaper och låg medvetenhet om EU-frågor eller EU-medborgarnas rättigheter och skyldigheter i skolan.

Att skolsystemet ska lägga större betoning på europeiskt identitet ska inte heller styras på EU-nivå. Människors identitet ska växa fram naturligt och inte påläggas dem av Bryssel. SD-ledamöterna anser också att formuleringar om att programmet ska bidra till genomförandet av unionens politiska mål för områdena utbildning, ungdom och idrott strider mot subsidiaritetsprincipen. SD-ledamöterna anser därtill att inrättandet av programkontor i syfte att stävja korruption är tveksamma ur subsidiaritetssynpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU, COM(2018) 447.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa - ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa - ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning, COM(2018) 435.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, COM(2018) 436.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 9 augusti 2018 kl. 13.00.

Vid protokollet

Jonas Brynhildsen

Justeras onsdagen den 20 juni 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:39

§§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

Maria Stockhaus (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

Olle Thorell (S)

Patrick Reslow (-)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.