Protokoll utskottssammanträde 2017/18:3

Civilutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3

DATUM

2017-10-10

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:2.

§ 2

Miljöbedömningar (CU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen i fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:200.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:CU2y.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan – 31 dec 2016.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 4

Övriga frågor

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning.

Anmäldes en inbjudan från utrikesutskottet till offentlig utfrågning om Sverige i FN:s säkerhetsråd den 17 oktober 2017.

Anmäldes en inbjudan till RISE Research Institutes of Sweden den 16 november 2017.

Anmäldes en inbjudan till mottagning på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien den 28 november 2017.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 12 oktober 2017 kl. 9.30.
Vid protokollet

Justeras den 17 oktober 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:3

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Mats Green (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

-

Nooshi Dadgostar (V)

X

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Beckman (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

X

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.