Protokoll utskottssammanträde 2017/18:3

Trafikutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3

DATUM

2017-10-17

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:2.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:TU1y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Inriktning för funktionshinderspolitiken (TU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till socialutskottet över proposition 2016/17:188 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:TU2y.

L-ledamoten anmälde en avvikande mening.

Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet (TU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:217 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:TU3y.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU4y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

Information från Näringsdepartementet


Statsrådet Peter Eriksson med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför telerådsmötet den 24 oktober 2017.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 08.45.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 26 oktober 2017

Jessica Rosencrantz

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:3

§ 1

§ 2-6

§ 7

§

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Per Klarberg (SD)

Nina Lundström (L)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

X

X

X

Rikard Larsson (S)

O

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

X

X

X

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Björn Rubenson (KD)

Britt_Marie Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande