Protokoll utskottssammanträde 2017/18:40

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:40

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:40

DATUM

2018-06-19

TID

8.00–8.04

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:39.

§ 2

Kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 380.

Utskottet justerade utlåtande 2017/18:AU19.

S- ledamöterna anmälde en reservation. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Bemyndigande rörande ev. subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att delegera till presidiet att under sommaruppehållet inhämta regeringens bedömning vid ev. subsidiaritetsprövning.

§ 4

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordförande i uppdrag att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Justeras den 19 juni 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:40

§ 1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Jessica Polfjärd (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Jan Ericson (M)

X

Patrik Björck (S)

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lars-Axell Nordell (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Erik Slottner (KD)

X

N= Närvarande

V= Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O= ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.