Protokoll utskottssammanträde 2017/18:40

Socialutskottets protokoll 2017/18:40

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:40

DATUM

2018-06-05

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Socialdepartementet

Statsrådet Annika Strandhäll informerade om frågor angående högspecialiserad vård. Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:39.

§ 3

Nationell läkemedelslista (SoU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:223.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU35.

M-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (SoU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:233.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU31.

§ 5

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap (SoU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:155 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU20.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. KD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (SoU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:186 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU25.

M-, SD-, C-, V- och L-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 7

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (SoU21)

Utskottet behandlade fråga om uppskov med behandlingen av vissa ärenden.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU21.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 7 juni 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 7 juni 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:40

§ 1-5

§ 6-9

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Amir Adan (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

X

X

Kristina Nilsson (S)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

O

Karin Rågsjö (V)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Lena Asplund (M)

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

O

O

Christina Örnebjär (L)

O

X

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.