Protokoll utskottssammanträde 2017/18:41

Socialutskottets protokoll 2017/18:41

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:41

DATUM

2018-06-07

TID

09.30–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:40.

§ 2

God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik (SoU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:249 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU26.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall (SoU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:215 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU36.

SD-, V- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

EU-information

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade inför EPSCO-mötet den 21 juni 2018. Deltagare, se bilaga 2.

§ 5

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om ett utkast till rådsslutsatser om hälsosamma matvanor för barn och överlade därefter med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om förslaget till rådsslutsatser.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 2135-2017/18).

Statssekreteraren redovisade följande som regeringens ståndpunkt.

” Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till rådsslutsatser och anser att utkastet innehåller en tydlig politisk signal om vikten av arbetet mot barnfetma i medlemsstaterna och i EU. EU: s handlingsplan för barnfetma är ett viktigt instrument på området och rådets slutsatser kommer att ge ett relevant mervärde till denna. Därtill ligger utkastet till rådsslutsatser i linje med nationell politik på området. Regeringens bedömning är också att de föreslagna rådslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på hälso- och sjukvårdsområdet så som den är uttryckt i artikel 168 i fördraget om EU:s funktionssätt.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om ett utkast till rådsrekommendationer om ett stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. och överlade därefter med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om förslaget till rådsslutsatser.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 2135-2017/18).

Statssekreteraren redovisade följande som regeringens ståndpunkt.

” Regeringen ser vaccinationer som en mycket viktig åtgärd för att förebygga smittspridning och främja en god folkhälsa. Det sjunkande förtroendet för vacciner och vaccinationsprogram runtom i EU är oroande och åtgärder för att motverka vaccintveksamhet är viktigt. Regeringen välkomnar kommissionens meddelande och förslaget till rådsrekommendation och ser positivt på ett utökat samarbete mellan medlemsstaterna avseende vaccinationsfrågor. I utformningen av rekommendationen är det av största vikt att medlemsstaternas kompetens och mandat att planera och organisera hälso- och sjukvården samt den högre utbildningen respekteras. Regeringen kommer att verka för att rekommendationerna inte föregår förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. Förslaget behöver analyseras ytterligare och regeringen avvaktar även remissvar och samråd med huvudmännen. Regeringen åtkommer till riksdagen i sedvanlig ordning inför kommande förhandlingar.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för maj 2018 anmäldes.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 9

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Justeras den 7 juni 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:41

§ 1-3

§ 4-6

§ 7-9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Amir Adan (M)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

O

O

O

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

Hans Hoff (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

X

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Lena Asplund (M)

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

X

Hamza Demir (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.