Protokoll utskottssammanträde 2017/18:42

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:42

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:42

DATUM

2018-04-10

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven E.S., som medföljde ledamoten Per-Ingvar Johnsson (C), fick närvara under sammanträdet utom under punkt 5–7 i den särskilda kallelsen.

Vidare medgav utskottet att praoeleverna F.E. och V. H., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under sammanträdet utom under punkt 5–7 i den särskilda kallelsen.

Utskottet medgav även att praoeleven T.R., som medföljde ledamoten Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), fick närvara under sammanträdet utom under punkt 5–7 i den särskilda kallelsen.

Utskottet medgav också att ledamot Eva-Lena Gustavsson (S) fick närvara under sammanträdet utom under punkt 5–7 i den särskilda kallelsen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:40 och 41.

§ 3

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 12 april börjar kl. 08.30 och måndagen den 23 april 2018 kl. 12.30.


§ 6

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde måndagen den 23 april 2018 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

§ 7

Besök

Biträdande kanslichefen anmälde ett besök av juridikstudenter från Uppsala universitet fredagen den 27 april 2018.

Ledamöterna Hans Ekström (S), Marta Obminska (M), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP) och Ida Drougge (M) avser att ta emot besöket.

§ 8

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 9

Återrapport

Jonas Gunnarsson (M) rapporterade från mötet med Cosacs arbetsgrupp som bildats med anledning av Frans Timmermans arbetsgrupp i Bryssel den 26 mars 2018.

§ 10

Anpassning av valdatabaslagen till EU:s dataskyddsförordning (KU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:115.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU24.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 11

Anpassning av vissa lagar inom riksdagsområdet till EU:s dataskyddsförordning (KU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2017/18:RS7.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU25.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 12

Offentlig förvaltning (KU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU37.

SD-, C-, V-, L-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer. S-, SD- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.


§ 13

Ny dataskyddslag (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:105 och en motion.

Ärendet bordlades.


§ 14

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (KU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till justitieutskottet över proposition 2017/18:89 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 15

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (KU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:59 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 16

Ändrade mediegrundlagar (KU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:49 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 17

Några ändringar i riksdagsordningen (KU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2017/18:RS5 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 18

Författningsfrågor (KU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 19

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:40.


Vid protokollet

Justerat 2018-04-19

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-03-27)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:42

§ 1-11

§ 12

§13-14

§ 15

§16-19

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

O

X

O

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Vakant

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

O

O

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

O

X

O

X

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande