Protokoll utskottssammanträde 2017/18:42

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:42

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:42

DATUM

2018–07-12

TID

09:30-10:15

10:25–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför utrikesrådet (FAC) från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsrådet Louise Calais och kanslirådet Anna Uggla, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:41.

§ 3

Subsidiaritetsprövning om inrättande av instrumentet för

grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och

internationellt samarbete

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 460.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Subsidiaritetsprövning om inrättande av instrumentet för

stöd inför anslutningen (IPA III)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 465.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Subsidiaritetsprövning om associering av de utomeuropeiska

länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet

förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan,

och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan

(ULT-beslutet)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 461.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Sammanträdet ajournerades kl. 10:15

Sammanträdet återupptogs kl. 10:25

§ 6

Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd

Information om Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd från kansliråd Tomas Wiklund och ministerråd Pål Bekken.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Reseberättelser från utskottsresor till Köpenhamn/Paris, Wien, London samt från den GUSP/GSFP-konferensen i Sofia

Utskottet beslutade att lägga reserapporterna till handlingarna.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade utskottet om att utskottets databas Mimer hålls stängd fr.om. 2018-07-06 t.o.m. 2018-08-19 och startas upp igen 2017-08-20. Om kansliet ser behov av att någon handling som inkommer distribueras till utskottets ledamöter kommer det att ske via mail under perioden 2018-07-06 t.o.m. 2018-08-17.

Ledamoten Krister Örnfjäder (S) lämnade en muntlig återrapport från deltagande i talman Urbans Ahlins resa till Berlin i vilken han deltog på utskottets medel tillsammans med ledamoten Margareta Cederfelt (M). Wiechel (SD) ingick i talmansdelegationen som följd av nominering av sin partigrupp.

Ledamoten Fredrik Malm (L) lämnade en muntlig återrapport från deltagande i regeringens delegation till tredje översynskonferensen (RevCon3) om FN:s handlingsprogram för små och lätta vapen (UNPoA) i New York.

§ 9

Uppdrag att justera protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 september 2018 kl. 09:30.

Vid protokollet

Josefina Kildjer

Justeras den 16 juli 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:42

§ 1-11

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

Valter Mutt (MP)

X

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

Björn Söder (SD)

Fredrik Malm (L)

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

Sofia Damm (KD)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

Sotiris Delis (M)

Anders Österberg (S)

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

X

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.