Protokoll utskottssammanträde 2017/18:43

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:43

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:43

DATUM

2018-04-12

TID

8.30–8.45

13.00–13.09

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven E.S., som medföljde ledamoten Per-Ingvar Johnsson (C), fick närvara under sammanträdet.

Vidare medgav utskottet att praoeleverna F.E. och V. H., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar.

§ 3

Avsägelse och kompletteringsval

Kanslichefen anmälde att Berit Högman (S) avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. 27 mars 2018.

Vidare anmälde kanslichefen att Eva-Lena Gustavsson (S) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet.

§ 4

Besök

Kanslichefen anmälde en inbjudan till arbetslunch med en delegation från Ugandas riksrevision.

Ordföranden Andreas Norlén (M), Hans Ekström (S) och Fredrik Eriksson (SD) avser att delta vid arbetslunchen.

§ 5

Ny dataskyddslag (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:105 och en motion.

Ärendet bordlades.


§ 6

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (KU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till justitieutskottet över proposition 2017/18:89 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:KU4y.

§ 7

Författningsfrågor (KU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU36.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 8

Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter (KU45)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:208.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:41.

§ 10

Ny dataskyddslag (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:105 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU23.

SD-ledamöterna anmälde reservationer. C-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

Vid protokollet

Justerat 2018-04-19

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:43

§ 1-9

§ 10

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

Ida Drougge (M)

O

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

O

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande