Protokoll utskottssammanträde 2017/18:43

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:43

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:43

DATUM

2018–09-20

TID

09:30-10:20

10:30–11:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande om närvaro

Utskottet medgav att ledamöterna Åsa Lindestam (S), Alexandra Völker (S), Beatrice Ask (M) och Annicka Engblom (M) från försvarsutskottet och tjänstemän från försvarsutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan.

§ 2

Irak

Information om Irak från kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråd Oscar Schlyter och kansliråd Katrin Månsson samtliga från UD, statssekreterare Jan Salestrand, departementssekreterare Henric Arnoldsson, båda från Försvarsdepartementet, Brigad general Micael Claesson och överstelöjtnant Markus Höök, båda från Försvarsmakten.

Ledamöternas frågor bevarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 10:20

Sammanträdet återupptogs kl. 10:30

§ 3

Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd

Information om Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd från enhetschef FN-enheten Efraim Gomez och kansliråd Tomas Wiklund.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– konferens för GUSP/GSFP hålls i Wien den 10-12 oktober för sex ledamöter från UU och FöU.

§ 5

Mandatperioden 2014-2018

Utskottet informerades om den promemoria om utrikesutskottets verksamhet under 2014-2018 som kansliet håller på att färdigställa.


§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade besöksprotokoll 2017/18:7, 2017/18:14, 2017/18:15 och 2017/18:16.

§ 7

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

JOIN(2018) 10

JOIN(2018) 11

Läggs till handlingarna.

JOIN(2018) 17

2017/18:FPM161

Läggs till handlingarna.

JOIN(2018) 18

Läggs till handlingarna.

JOIN(2018) 20

Läggs till handlingarna.

KOM(2018) 537

Läggs till handlingarna.

JOIN(2018) 30

Läggs till handlingarna.

KOM(2018) 556

2017/18:FPM162

Läggs till handlingarna.

JOIN(2018) 24

JOIN(2018) 24 bilaga

Läggs till handlingarna.

2017/18:FPM158

KOM(2018) 460

KOM(2018) 465

KOM(2018) 462

KOM(2018) 461

HR(2018) 94

Läggs till handlingarna.

§ 8

Uppdrag att justera riksmötets sista protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 11:00

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 20 september 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:43

§ 1

§ 2-9

§

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Valter Mutt (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

Fredrik Malm (L)

X

X

Yasmine Posio (V)

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

x

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

Anders Österberg (S)

O

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.