Protokoll utskottssammanträde 2017/18:44

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:44

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:44

DATUM

2018-04-17

TID

12.25–12.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:42.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleverna I.O. och M.S., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara vid dagens sammanträde utom under punkt 5–6 i den särskilda kallelsen.

Vidare medgav utskottet att praoeleven V.K., som medföljde ledamoten Laila Naraghi (S), fick närvara vid dagens sammanträde utom under punkt 5–6 i den särskilda kallelsen.

Utskottet medgav även att praoeleven J.A., som medföljde ledamoten Lisbeth Sundén Andersson (M), fick närvara under sammanträdet utom under punkt 5–6 i den särskilda kallelsen.

§ 3

Skrivelse

Kanslichefen anmälde skrivelse dnr 1735-2017/18.

§ 4

Ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2018

Vikarierande biträdande kanslichefen anmälde utsänt utkast till uppdaterad ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2018.

§ 5

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 19 april 2018 börjar kl. 08.00.


§ 6

Besök

Kanslichefen anmälde en förfrågan om deltagande i talmanslunch som arrangeras i samband med ett inkommande besök från Uruguays utrikesminister fredagen den 27 april 2018.

Ledamot Laila Naraghi (S) avser att delta vid lunchen.

§ 7

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

Föredraganden informerade utskottet om samrådet i EU-nämnden om valrättsakten.


§ 8

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen torsdagen den 17 maj 2018 om kommissionens förslag till förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter, KOM(2017) 795.

§ 9

Fri- och rättigheter, m.m. (KU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Vissa villkor för statsråd och statssekreterare (KU42)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:162 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 11

Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (KU5y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2017/18:118 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:42.


Vid protokollet

Justerat 2018-04-24

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:44

§ 1-12

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Marta Obminska (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande