Protokoll utskottssammanträde 2017/18:45

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:45

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:45

DATUM

2018-04-19

TID

8.00–8.11

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleverna I.O. och M.S., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara vid dagens sammanträde utom under punkt 10–11 i den särskilda kallelsen.

Vidare medgav utskottet att praoeleven V.K., som medföljde ledamoten Laila Naraghi (S), fick närvara vid dagens sammanträde utom under punkt 10–11 i den särskilda kallelsen.

Utskottet medgav även att praoeleven J.A., som medföljde ledamoten Lisbeth Sundén Andersson (M), fick närvara under sammanträdet utom under punkt 10–11 i den särskilda kallelsen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:42 och 43.

§ 3

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag.

§ 4

Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (KU40)

Konstitutionsutskottet beslutade att ge

  • samtliga utskott tillfälle att senast tisdagen den 22 maj 2018 kl. 13.00 yttra sig över proposition 2017/18:100 förslagspunkten 2 jämte eventuella följdmotioner,
  • finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 22 maj 2018 kl. 13.00 yttra sig över proposition 2017/18:100 förslagspunkterna 3–5 jämte eventuella följdmotioner och motion 2017/18:146 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 5

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (KU30)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:151 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet behandlade en promemoria om uppföljning av riksdagens budgetbeslut för utgiftsområde 1.

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:75 och redogörelse 2017/18:RS6.

Ärendet bordlades.

§ 7

Allmänna helgdagar (KU28)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU41)

Utskottet behandlade redogörelserna 2017/18:NL1, 2017/18:PN1, 2017/18:RAN1, 2017/18:RAR1, 2017/18:ÖN1, 2017/18:SN1 och 2017/18:VPN1.

Ärendet bordlades.

§ 9

Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter (KU45)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:208.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:43.

Vid protokollet

Justerat 2018-04-26

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:45

§ 1-7

§ 8

§ 9-10

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

O

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

O

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande