Protokoll utskottssammanträde 2017/18:47

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:47

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:47

DATUM

2018-04-24

TID

12.55–13.17

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:45.

§ 2

Suppleant

Ordföranden hälsade suppleant Jörgen Hellman (S) välkommen.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:44.

§ 4

Svenska mål vid Europadomstolen

Kanslichefen anmälde en inkommen promemoria från UD om klagomål mot Sverige enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter under år 2017.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 6

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen torsdagen den 17 maj 2018 om kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (AV-direktivet), KOM(2016) 287.

§ 7

Fri- och rättigheter, m.m. (KU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU34.

M-, SD-, C-, V-, L-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.


§ 8

Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter (KU45)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:208.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU45.

§ 9

Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (KU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2017/18:118 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:KU5y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 10

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (KU6y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2017/18:179 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (KU8y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialutskottet över proposition 2017/18:186 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 26 april 2018 börjar kl. 08.30.

Vid protokollet

Justerat 2018-05-03

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:47

§ 1-12

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Marta Obminska (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Dag Klackenberg (M)

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

X

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

Ida Drougge (M)

X

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande