Protokoll utskottssammanträde 2017/18:48

Finansutskottets protokoll 2017/18:48Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2017/18:48

Datum

2018-05-31

Tid

kl. 09.30-09.45

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kansliet föreslog omjustering av FiU43 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för offentlig upphandling inom välfärden.

§ 2

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för offentlig upphandling inom välfärden (FiU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:158.

Utskottet justerade förslag till betänkande FiU43.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:45, 2017/18:46 och 2017/18:47.

§ 4

En ny lag om försäkringsdistribution (FiU45)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:216.

Utskottet beslutade att ta emot regeringens förslag i prop. 2017/18:220 till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) och lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, i sistnämnda lag i de delar de avser 1 kap. 2 § från kulturutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 325.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 327.

Utskottet beslutade att inhämta regeringens bedömning i subsidiaritets- och proportionalitetsfrågan.

Ärendet bordlades.

§ 7

Övrigt

Kansliet påminde ledamöterna om att senast den 4 juni kl. 16.00 lämna eventuella synpunkter på reciter i föredragningsPM avseende FiU20.

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet tisdagen den 5 juni kl. 11.00.

§ 8

Nästa sammanträde

Kl. 10.00 Öppen utfrågning om Riksrevisorernas årliga rapport och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2017/18:48

– – –

§ 1-3

§ 4-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

-

-

Emil Källström (C)

-

-

Janine Alm Ericson (MP)

-

-

Niklas Wykman (M)

O

O

Marie Granlund (S)

-

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

X

X

Anette Åkesson (M)

X

X

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Jörgen Warborn (M)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

O

X

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.