Protokoll utskottssammanträde 2017/18:48

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:48

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:48

DATUM

2018-04-26

TID

8.30–9.03

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven Y.S.P., som medföljde ledamoten Ida Drougge (M), fick närvara vid dagens sammanträde utom under punkterna 7 och 16 i den särskilda kallelsen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:45 och 46.

§ 3

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 3 maj 2018 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

§ 4

Några ändringar i riksdagsordningen (KU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2017/18:RS5 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU26.

SD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (KU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:59 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU14.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.


§ 6

Ändrade mediegrundlagar (KU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:49 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

En stärkt minoritetspolitik (KU44)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:199 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:46.

Vid protokollet

Justerat 2018-05-14

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:48

§ 1-5

§ 6

§ 7-8

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande