Protokoll utskottssammanträde 2017/18:50

Finansutskottets protokoll 2017/18:50Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2017/18:50

Datum

2018-06-07

Tid

kl. 10.30-10.39

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade att inhämta regeringens bedömning om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen gällande kommissionens förslag:

  • COM(2018)387 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on the establishment of a European Investment Stabilisation Function och
  • COM(2018)391 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on the establishment of the Reform Support Programme.

Utskottet beslutade att kalla Karolina Ekholm till utskottet den 14 juni för överläggning om ståndpunkter rörande kapitalhöjning i Europeiska Investeringsbanken (EIB) inför bankens årsmöte den 22/6.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2017/18:48 och 2017/18:49.

§ 3

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015-2017 (FiU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015-2017.

Utskottet justerade betänkande FiU24.

§ 4

Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (FiU40)

Justering

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:153.

Utskottet justerade betänkande FiU40.

C-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2103–2017 (FiU46)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:104.

Utskottet justerade betänkande FiU46.

§ 6

En ny ordning för redovisningstillsyn (FiU48)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:242.

Utskottet justerade betänkande FiU48.

§ 7

Årsredovisning för staten 2017 (FiU30)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:101, redogörelse 2017/18:RR4 och

yttrande från försvarsutskottet (FöU11y).

Ärendet bordlades.

§ 8

Kommissionens förslag till ombearbetning av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018)234.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 9

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (FiU50)

Utskottet behandlade frågan om uppskov av behandlingen av vissa ärenden till nästa riksmöte.

Utskottet justerade betänkande FiU50.

§ 10

Övrigt

Fortsatt beredning av proposition 2017/18:100, betänkande FiU20

M-ledamoten föreslog att två yrkanden som kansliet föreslagit skulle behandlas under punkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i stället skulle behandlas i en separat beslutspunkt.

Kanslichefen noterade att ytterligare ett yrkande i så fall kunde bli aktuellt att behandlas tillsammans med de två yrkandena.

Utskottet beslutade därför att fortsätta beredningen av betänkande FiU20 tisdagen den 12 juni kl. 11.00.

§ 11

Nästa sammanträde

Tisdag 12 juni kl. 11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2017/18:50

– – –

§ 1-3

§ 4-11

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Emil Källström (C)

-

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Marie Granlund (S)

O

O

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

O

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

O

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Jörgen Warborn (M)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

X

X

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.