Protokoll utskottssammanträde 2017/18:50

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:50

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:50

DATUM

2018-05-03

TID

9.00–10.15

11.49–11.50

12.09–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven C.V., som medföljde ledamoten Veronica Lindholm (S), fick närvara vid dagens sammanträde utom under punkterna 13–15 i den särskilda kallelsen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:47.

§ 3

Årsbok

Kanslichefen anmälde att Regeringskansliets årsbok för 2017 inkommit (dnr 1842-2017/18).

§ 4

Möte med chefsJO

Utskottet beslutade att bjuda in chefsJO till sammanträdet tisdagen den 12 juni 2018.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 6

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Kulturdepartementet till sammanträdet torsdagen den 17 maj 2018 för information om kommissionens förslag till förordning om det europeiska medborgarinitiativet, KOM(2017) 482.§ 7

Kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, KOM(2018) 218

Utskottet beslutade att med stöd av 10 kap. 10 § andra stycket riksdagsordningen inhämta regeringens bedömning av subsidiaritetsprincipens tillämpning i fråga om förslaget till direktiv under förutsättning att direktivförslaget hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (KU6y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2017/18:179 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:75 och redogörelse 2017/18:RS6.

Ärendet bordlades.

§ 10

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (KU30)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:151 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 11

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (KU7y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till civilutskottet över proposition 2017/18:210 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 12

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (KU8y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till socialutskottet över proposition 2017/18:186 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 13

Följdändringar till ny förvaltningslag (KU22)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:235.

Ärendet bordlades.


§ 14

Ordförandebyte

Vice ordförande Björn von Sydow övertog ledningen av sammanträdet.


§ 15

Journalistik i hela landet (KU43)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:154 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 16

Ordförandebyte

Ordförande Andreas Norlén återtog ledningen av sammanträdet.

§ 17

Vårändringsbudget för 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99.

Ärendet bordlades.

§ 18

Årsredovisning för staten 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2017/18:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 19

Vissa villkor för statsråd och statssekreterare (KU42)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:162 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 20

Allmänna helgdagar (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.


§ 21

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU41)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2017/18:NL1, 2017/18:PN1, 2017/18:RAN1, 2017/18:RAR1, 2017/18:ÖN1, 2017/18:SN1 och 2017/18:VPN1.

Ärendet bordlades.


§ 22

Kommittéberättelse – kommittéernas arbete under 2017

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:103 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 23

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 24

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:48.

§ 25

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att fortsätta sammanträdet till kl. 12.10 även om arbetsplenum pågår i kammaren.

§ 26

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:48.


§ 27

Inhämtande av yttranden över Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Finansutskottet har beslutat att bereda konstitutionsutskottet, socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att, i de delar det berör respektive utskotts ämnesområde, senast torsdagen den 24 maj, kl. 14.00 avge yttranden (inkl. avvikande meningar) över proposition 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd, samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen.

Vid protokollet

Justerat 2018-05-17

Björn von Sydow


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:50

§ 1-4

§ 5-8

§ 9-13

§14-15

§16-27

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

O

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

X

X

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande