Protokoll utskottssammanträde 2017/18:51

Finansutskottets protokoll 2017/18:51Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2017/18:51

Datum

2018-06-07

Tid

kl. 11.00-11.19

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade att inhämta regeringens bedömning om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen gällande kommissionens förslag COM(2018) 439: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av investeringsprogrammet.

Information:

  • Kommissionens svar (C(2018) 3204) på utlåtande 2017/18:FiU31 Subsidiaritetsprövning om översyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna (Esa-myndigheterna).
  • Tidsplan för förhandlingarna om kommissionens förslag till omarbetning av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, KOM(2018) 234.

Inbjudan

  • till ledamöterna att delta i lanseringen av OECD-rapporten “Going Digital in Sweden” på fredag 15 juni kl. 09.30 på Närings-departementet. Talare är bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Andrew Wyckoff, chef för forskning, teknologi och innovation på OECD. Anmälan till kanslichefen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:50.

§ 3

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2017/18:100 och behandlade M-ledamotens förslag om en uppdelning av beslutspunkt 1.

Utskottet beslutade att behålla ursprungsförslaget.

Ärendet bordlades.

§ 4

En ny lag om försäkringsdistribution (FiU45)
Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2017/18:216.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 307.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Övrigt

V-ledamoten föreslog att utskottet bjuder in kontantansvarig från Riksbanken för information om den framtida sedelproduktionen. Kansliet undersöker möjligheten för ett informationstillfälle.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2017/18:51

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Niklas Wykman (M)

-

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

X

Anette Åkesson (M)

X

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Jörgen Warborn (M)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

X

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.