Protokoll utskottssammanträde 2017/18:51

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:51

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:51

DATUM/TID

2018-05-14

13.00–14.02

2018-05-15

10.30–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:48 och 49.

§ 2

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 17 maj 2018 kl. 8.30.

§ 3

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (KU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till näringsutskottet över proposition 2017/18:179 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:KU6y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:151 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU30.

M- och SD-ledamöterna anmälde en reservation.


§ 5

Vissa villkor för statsråd och statssekreterare (KU42)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:162 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU42.

SD-ledamöterna anmälde reservationer.§ 6

Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:75 och redogörelse 2017/18:RS6.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (KU8y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till socialutskottet över proposition 2017/18:186 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Ändrade mediegrundlagar (KU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:49 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd (KU9y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:252 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (KU7y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till civilutskottet över proposition 2017/18:210 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 11

Allmänna helgdagar (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.


§ 12

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:49.

§ 13

Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd (KU9y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:252 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 14

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:49.

Vid protokollet

Justerat 2018-05-22

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:51

§ 1-12

§13-14

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

Ida Drougge (M)

O

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande