Protokoll utskottssammanträde 2017/18:52

Finansutskottets protokoll 2017/18:52Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2017/18:52

Datum

2018-06-14

Tid

kl. 10.30-11.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag till direktiv om hantering eller köp av krediter och ianspråktagande av säkerheter

Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt om kommissionens förslag till direktiv om hantering eller köp av krediter och ianspråktagande av säkerheter KOM(2018) 135.

Underlag utgjordes av en översänd promemoria (dnr. 2235-2017/18).

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

M-, C-, KD- och V-ledamöterna anmälde avvikande mening.

§ 2

Kapitalhöjningsdiskussioner i Europeiska investeringsbanken

Utskottet överlade med statssekreterare Karolina Ekholm om regeringens ståndpunkt rörande kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (EIB) inför EIB:s årsmöte den 22/6.

Underlag utgjordes av en översänd promemoria (dnr. 2237-2017/18).

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

§ 3

Anmälningar

Christina Wejshammar Riksbanken, avdelningschef för betalningssystem och kontanter kommer till utskottet den 19 juni för att informera om den framtida sedelproduktionen.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2017/18:51.

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2017/18:100, skr. 2017/18:203, 2017/18:37 och 2017/18:85, yttrande 2017/18:SkU8y samt motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:FiU20.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Reservationstid sattes till kl. 13 samma dag.

§ 6

Vårändringsbudget för 2018 (FiU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2017/18:99, motion 2017/18:4163 och yttranden från andra utskott.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:FiU21.

SD-ledamoten anmälde reservation.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett gemensamt särskilt yttrande.

Reservationstid sattes till kl. 13 samma dag.

§ 7

Årsredovisning för staten 2017 (FiU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2017/18:101, redog. 2017/18:RR4 och yttrande från försvarsutskottet (FöU11y).

Utskottet justerade betänkande 2017/18:FiU30.

§ 8

En ny lag om försäkringsdistribution (FiU45)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2017/18:216.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:FiU45.

§ 9

Kommissionens förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 325.

Utskottet ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och beslutade att avge ett utlåtande i ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Kommissionens förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 327.

Utskottet ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och beslutade att avge ett utlåtande i ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Kommissionens förslag till ändringar vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 331.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 12

Kommissionens förslag om värdepapper med statsobligationer som säkerhet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 339.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 13

Kommissionens förslag om inrättandet av ett ramverk för hållbara finansmarknader

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 353.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 14

Kommissionens förslag om upplysningar om hållbara investeringar och hållbarhetsrisker

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 354.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 15

Kommissionens förslag om ändring av referensvärdesförordningen (EU) 2016/1011

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 355.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 16

Övrigt

Utskottet beslutade att planera in sammanträden i augusti 2018 för subsidiaritetsprövningar och beslut om utvärdering av penningpolitiken under perioden 2015-2020.

§ 17

Nästa sammanträde
Tisdag den 19 juni kl. 9.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2017/18:52

– – –

§ 1-8

§ 9-17

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Marie Granlund (S)

-

-

Dennis Dioukarev (SD)

-

-

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

O

O

Anette Åkesson (M)

X

X

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Jörgen Warborn (M)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

O

X

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.