Protokoll utskottssammanträde 2017/18:53

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:53

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:53

DATUM

2018-05-22

TID

10.30–10.59

12.56–12.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:51.

§ 2

Fråga om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att i en kanslipromemoria redovisa bl.a. frågeställningar som skulle kunna vara av relevans vid en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO).

§ 3

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 4

Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd (KU9y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:252 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:KU9y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.


§ 5

Vårändringsbudget för 2018 (KU10y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:KU10y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.


§ 6

Ändrade mediegrundlagar (KU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:49 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU16.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 7

Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:75 och redogörelse 2017/18:RS6.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU21.

§ 8

Följdändringar till ny förvaltningslag (KU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:235.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU22.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 9

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017 (KU39)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:103 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU39.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 10

Allmänna helgdagar m.m. (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och av förslag till utskottsinitiativ om en parlamentarisk utredning som ska analysera vissa frågor som berör kungahuset, de allmänna flaggdagarna och det offentliga belöningssystemet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:51.


§ 12

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet får pågå under arbetsplenum i kammaren.§ 13

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:51.


Vid protokollet

Justerat 2018-05-31

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:53

§ 1

§ 2-13

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

Ida Drougge (M)

O

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande