Protokoll utskottssammanträde 2017/18:54

Finansutskottets protokoll 2017/18:54Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2017/18:54

Datum

2018-06-19

Tid

kl. 10.45-12.37

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

EU:s årsbudget 2019

Utskottet överlade med statssekreterare Max Elger om kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2019.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2260-2017/18).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

V-ledamoten anmälde en avvikande mening.

§ 2

Kommissionens förslag till Europeiska unionens fleråriga budgetram 2021–2027 och förslag till system för egna medel från 2021
Utskottet överlade (gemensamt med skatteutskottet) med statssekreterarna Hans Dahlgren Statsrådsberedningen, Max Elger och Leif Jakobsson Finansdepartementet om Kommissionens förslag till Europeiska unionens fleråriga budgetram 2021–2027 och förslag till system för egna medel från 2021, COM (2018) 321, 322, 324, 325, 327.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2262-2017/18).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD- ledamöterna anmälde en avvikande mening i enlighet med bilaga 2.

§ 3

Hållbar finansiering

Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund om hållbar finansiering, COM(2018) 353, 354, 355.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2257-2017/18).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 4

Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund om tillväxtmarknader för små och medelstora företag COM(2018) 331.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2257-2017/18).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

V-ledamoten anmälde en avvikande mening.

§ 5

Gränsöverskridande betalningar
Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund om gränsöverskridande betalningar COM(2018) 163.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2257-2017/18).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 6

Värdepapper med euroländernas statsobligationer som underliggande tillgångar

Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund om värdepapper med euroländernas statsobligationer som underliggande tillgångar, COM(2018) 339.

Underlaget utgjordes av en översänd faktaPM (2017/18:FPM107).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 7

Övriga EU-ärenden

Finansmarknadsminister Per Bolund informerade utskottet om:

- europeiska tillsynsmyndigheterna,

- bankpaketet,

- gräsrotsfinansiering och

- konsekvensanalyser avseende fullbordandet av kapitalmarknadsunionen.

§ 8

Den framtida sedelproduktionen

Riksbankschef Stefan Ingves och avdelningschef Christina Wejshammar informerade utskottet och svarade på frågor om den framtida sedelproduktionen.

§ 9

Bemyndiganden

Utskottet bemyndigande:

  • ordförande att justera protokollen från dagens sammanträden.
  • presidiet att vid behov begära in yttranden från regeringen i subsidiaritetsärenden under sommaren fram till nästa sammanträde i augusti.

§ 10

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2017/18:52.

§ 11

Kommissionens förslag till förordning om investeringsstabiliserings-funktionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 387.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 12

Kommissionens förslag om förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 391.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 13

Övrigt

Det preliminärt inplanerade sammanträdet den 21 juni ställdes in.

§ 14

Nästa sammanträde

I augusti.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2017/18:53

– – –

§ 1

§ 2

§ 3-7

§ 8-14

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

X

X

-

-

Monica Green (S)

X

-

-

-

Maria Plass (M)

-

-

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

-

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

X

-

Marie Granlund (S)

-

-

-

-

Dennis Dioukarev (SD)

-

-

X

X

Mats Persson (L)

-

-

-

-

Ulla Andersson (V)

O

O

X

-

Jakob Forssmed (KD)

X

X

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

X

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

X

X

X

X

Anette Åkesson (M)

O

O

X

X

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Jörgen Warborn (M)

-

O

X

X

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

X

-

-

Håkan Svenneling (V)

X

X

O

X

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

-

O

X

X

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande


Bilaga 2 till protokoll 2017/18:54

Sverigedemokraterna motsätter sig följande förslag till regeringens ståndpunkt till kommissionens förslag till Europeiska unionens fleråriga budgetram 2021-2027:

”4. Det ska även kosta att inte ta ansvar. Länder som inte tar ansvar sitt ansvar i migrationspolitiken eller inte respekterar gemensamma värden ska inte kunna få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag.”

Sverigedemokraterna menar på att medlemsstater ska ges ett stort manöverutrymme inte minst när det kommer till kritiska frågor där det råder delade uppfattningar kring, som migrationspolitiken. Vidare är formuleringen ”gemensamma värden” otydlig och kan därmed användas lättvindigt från kommissionen för att ekonomiskt pressa oliktänkande medlemsstater. 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.