Protokoll utskottssammanträde 2017/18:54

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:54

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:54

DATUM/TID

2018-05-24

09.00–09.14

11.49–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 2

Seminarium

Kanslichefen anmälde en inbjudan om interparlamentariskt seminarium i Bratislava den 21 juni 2018 om hat på internet.

Utskottet beslutade att inte delta vid seminariet i Bratislava.

§ 3

Allmänna helgdagar m.m. (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och förslag om utskottsinitiativ

Utskottet justerade betänkandet KU28.

SD-ledamöterna och V-ledamoten anmälde reservationer.

§ 4

En stärkt minoritetspolitik (KU44)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:199 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ordförandebyte

Vice ordförande Björn von Sydow övertog ledningen av sammanträdet.

§ 6

Journalistik i hela landet (KU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:154 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ordförandebyte

Andreas Norlén återinträdde som ordförande.


§ 8

Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (KU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:100 punkterna 2-5, motion och följdmotion.

Ärendet bordlades.

§ 9

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet får pågå till kl. 12.30 under arbetsplenum i kammaren.


§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:52.

Vid protokollet

Justerat 2018-05-31

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:54

§ 1-3

§ 4

§ 5-6

§ 7-10

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

O

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

O

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

O

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

X

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

O

O

O

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.