Protokoll utskottssammanträde 2017/18:55

Finansutskottets protokoll 2017/18:55Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2017/18:55

Datum

2018-08-09

Tid

10:30-10:33

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kommissionens svar på utlåtande 2017/18:FiU17 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser.

§ 2

Bemyndigande

Utskottet bemyndigade ordföranden att justera dagens protokoll.

§ 3

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 439.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna anmälde avvikande mening enligt bilaga 2.

§ 4

Utvärderingen av penningpolitiken 2015–2020

Utskottet beslutade att det nytillträdda utskottet efter riksdagsvalet 2018 ska slutföra rekryteringen av utvärderare av den svenska penningpolitiken 2015–2018.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2017/18:55

– – –

§ 1-4

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

-

Janine Alm Ericson (MP)

-

Niklas Wykman (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Jörgen Warborn (M)

X

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Maria Ferm (MP)

X

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

X

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande


– – – – Bilaga 2 till protokoll 2017/18:55

InvestEU-programmet bygger vidare på Junckerplanens Efsi (Europeiska fonden för strategiska investeringar). InvestEU är dock inriktat på EU-projekt som tillför så kallat ”europeiskt mervärde” och främjar finansiering för att nå EU:s politiska mål.

Sverigedemokraterna är emot ytterligare EU-relaterade kostnader för svenskt vidkommande. Vidare ifrågasätter vi det faktum att EU:s medlemsstater ska ha indirekta åtaganden genom att vara medfinansiärer i nationell ekonomisk utveckling. Vi ser också en risk i att meningsskiljaktigheter kan uppstå då kommissionen hänvisar till att medfinansiering från InvestEU ska skapa ”europeiskt mervärde” – vilket är ett vagt definierat begrepp. Rimligen skapar alla åtgärder som förbättrar medlemsstaternas individuella ekonomier ”europeiskt mervärde” genom nationellt välstånd.

Dennis Dioukarev

Sven-Olof Sällström

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.