Protokoll utskottssammanträde 2017/18:55

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:55

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:55

DATUM

2018-05-29

TID

11.00–11.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven A.V., som medföljde ledamoten Marta Obminska (M), fick närvara under sammanträdet utom under punkt 6 på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:52.

§ 3

Riksrevisionens granskningsrapport

Kanslichefen anmälde att granskningsrapporten RiR 2018:13 Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlands-myndigheterna har inkommit till riksdagen och till konstitutions-utskottet som ansvarigt utskott och överlämnats till regeringen.

§ 4

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 31 maj 2018 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 6

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (KU47)

Utskottet behandlade betänkande 2017/18:KU47.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (KU46)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:206 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:53.

Vid protokollet

Justerat 2018-06-05

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:55

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Marta Obminska (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.