Protokoll utskottssammanträde 2017/18:56

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:56

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:56

DATUM

2018-05-31

TID

9.00–9.30

11.28–11.29

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:53 och 54.

§ 2

Cosacs arbetsgrupp

Föredraganden anmälde ett brev från ordföranden i det bulgariska EU-utskottet med inbjudan om att lämna synpunkter rörande frågor som behandlas av arbetsgruppen som leds av kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Utskottet beslutade om ett svarsbrev med synpunkter om bl.a. subsidiaritetsprincipen.

§ 3

Möte

Utskottet beslutade om att ta emot och hålla ett möte med landshövdingarna torsdagen den 14 juni 2018.

§ 4

En stärkt minoritetspolitik (KU44)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:199 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU44.

M-, SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (KU47)

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2017/18:KU47.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU47.


§ 6

Journalistik i hela landet (KU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:154 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU43.

SD-ledamöterna anmälde reservationer. KD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 7

Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (KU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:100 punkterna 2–5, motion och följdmotioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 218.

Ärendet bordlades.

§ 9

Fråga om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

Utskottet diskuterade en kanslipromemoria med bl.a. frågeställningar som skulle kunna vara av relevans vid en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO).

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:54.

§ 11

Tack

Ordförande framförde sitt tack till Ida Karkiainen (S) för hennes medverkan i utskottet under Emanuel Öz (S) ledighet.

Vid protokollet

Justerat 2018-06-07

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-04-10)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:56

§ 1-5

§ 6-10

§ 11

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

O

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

X

X

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

X

X

X

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

Amne Ali (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.