Protokoll utskottssammanträde 2017/18:57

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:57

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:57

DATUM

2018-06-05

TID

11.00–11.27

12.51–12.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ledamot

Ordföranden hälsade Emanuel Öz (S) välkommen tillbaka till utskottet efter ledigheten.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:55.

§ 3

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde tisdagen den 12 juni 2018 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

§ 4

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 14 juni 2018 börjar kl. 8.30.

§ 5

Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (KU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:100 punkterna 2–5, motion och följdmotioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 218.

Ärendet bordlades.


§ 7

Förslag till förordning om etablering av ett program om rättigheter och värderingar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 383.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:55.

§ 9

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet får pågå under arbetsplenum i kammaren.

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:55.

Vid protokollet

Justerat 2018-06-12

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-06-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:57

§ 1-8

§ 9-10

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

O

O

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.