Protokoll utskottssammanträde 2017/18:58

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:58

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:58

DATUM

2018-06-07

TID

9.00–9.01

9.34–9.59

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Suppleant

Ordföranden hälsade suppleanten Birgitta Ohlsson (L) välkommen.

§ 2

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:56.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:56.

§ 4

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 5

Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till presidiet delegera rätten att under det innevarande riksmötets sommaruppehåll

dels besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 10 § andra stycket i riksdagsordningen,

dels besluta om att bereda andra utskott tillfälle att yttra sig om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 7 § riksdagsordningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Dataskyddsförordning för EU:s institutioner

Föredraganden anmälde utsänd promemoria med information från Justitiedepartementet om förhandlingarna avseende kommissionens förslag till ny dataskyddsförordning för EU:s institutioner.


§ 7

Förslag till förordning om etablering av ett program om rättigheter och värderingar

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 383.

Ärendet bordlades.

§ 8

Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (KU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:100 punkterna 2–5, motion och följdmotioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU40.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 9

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (KU46)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:206 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU46.

M-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 10

Förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 218.

Ärendet bordlades.

§ 11

Fråga om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

Utskottet fortsatte att diskutera en kanslipromemoria med bl.a. frågeställningar som skulle kunna vara av relevans vid en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO).

Vid protokollet

Justerat 2018-06-14

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-06-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:58

§ 1-11

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Marta Obminska (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

X

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.