Protokoll utskottssammanträde 2017/18:59

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:59

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:59

DATUM

2018-06-12

TID

11.00–12.37

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning informerade utskottet om JO:s verksamhet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:57.

§ 3

Fråga om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

Utskottet fortsatte att diskutera en kanslipromemoria med bl.a. frågeställningar som skulle kunna vara av relevans vid en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO).

§ 4

Förslag till förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

Utskottet behandlade fråga om subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 383.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.


§ 5

Förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 218.

Ärendet bordlades.


§ 6

Återrapporter

  • Emanuel Öz (S) och Lisbeth Sundén Andersson (M) rapporterade från OECD-mötet i Bryssel den 7–9 februari 2018.
  • Lisbeth Sundén Andersson (M) rapporterade från mötet i Bryssel den 28 maj 2018 med Cosacs arbetsgrupp som bildades med anledning av arbetsgruppen som leds av kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Vid protokollet

Justerat 2018-06-20

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-06-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:59

§ 1-5

§ 6

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.