Protokoll utskottssammanträde 2017/18:5

Civilutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5

DATUM

2017-10-17

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:3 och 2017/18:4.

§ 2

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande (CU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:195 och mo-tion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU3.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Sjöfylleri (CU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen (CU4)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:11 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Budgetpropositionen för 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna m.m.

Ärendet bordlades.


§ 6

Höständringsbudgeten

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över höständringsbudgeten för 2017, proposition 2017/18:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kommissionens förslag till förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM (2017) 548.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 24 oktober 2017 kl. 11.00.
Vid protokollet

Justeras den 24 oktober 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:5

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Mats Green (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Eva Sonidsson (S)

-

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Lars Beckman (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

-

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

X

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.