Protokoll utskottssammanträde 2017/18:5

Kulturutskottets protokoll 2017/18:5

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5

DATUM

Torsdagen den 26 oktober 2017

TID

Kl. 9.30–9.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:4 av den 24 oktober 2017.

§ 2

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 17 och motioner

(jfr prot. 2017/18:4.4).

Ärendet bordlades.

§ 3

Sammansatt utskott

Regeringen har aviserat en proposition om En ny politik för arkitektur, form, design och hållbara livsmiljöer. Propositionen och motioner förväntas bli hänvisade till kulturutskottet.

Kulturutskottet beslutade att föreslå civilutskottet att hänskjuta detta ärende till gemensam beredning i ett sammansatt utskott.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsförordningen att begära överläggning med regeringen om:

  • Draft Council conclusion on the role of Coaches in society
  • Review of the Council resolution of 18 November 2010 on the EU Structured Dialogue on sport

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse dnr 372-2017/18.

§ 6

Inställda sammanträden

Utskottet beslutade att ställa in följande sammanträden:

  • tisdagen den 7 november 2017
  • torsdagen den 16 november 2017
  • tisdagen den 21 november 2017 och
  • tisdagen den 5 december 2017.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 9 november 2017 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:5

– – – §§

1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.