Protokoll utskottssammanträde 2017/18:5

Skatteutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5

DATUM

2017-10-17

TID

11.00-12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Ordföranden hälsade Cecilia Widegren (M) särskilt välkommen till dagens sammanträde.

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:4.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade utskottet om kommande sammanträden.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Höständringsbudget för 2017 (SkU3y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:2 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU5y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 10.00.

§ 7

Skatteverket

Generaldirektör Ingemar Hansson informerade om aktuella frågor.

Vid protokollet

Justeras den 19 oktober 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:5

§ 1–2

§ 3–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Peter Persson (S)

X

X

Olle Felten (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

Anna Johansson (S)

X

X

David Lång (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

Momodou Jallow (V)

X

X

Larry Söder (KD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

Jörgen Warborn (M)

O

O

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-09-22