Protokoll utskottssammanträde 2017/18:60

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:60

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:60

DATUM

2018-06-14

TID

08.30–08.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:58.

§ 2

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har den 25 maj 2018 mottagit en skrivelse, dnr 1123-2017/18.

Skrivelsen innefattar bl.a. anmälan mot statsråd och f.d. statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 5

Förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 218.

Utskottet justerade utlåtande 2017/18:KU48.

§ 6

Fråga om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

Utskottet beslutade att som en bilaga till detta protokoll lägga en kanslipromemoria där utskottets uppfattning redovisas att en bred översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) bör göras och vilka frågeställningar som enligt utskottet bör övervägas i en sådan översyn (se bilaga 3).


§ 7

Val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Utskottet beslutade enhälligt att föreslå att riksdagen för tiden från och med den 1 juli 2018 till dess ett nytt val har ägt rum till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner väljer justitiekansler Anna Skarhed som ordförande, kammarrättspresidenten Thomas Rolén som vice ordförande och landshövdingen tillika f.d. statsrådet Sven-Erik Österberg, kommerserådet tillika f.d. statssekreteraren Tanja Rasmusson samt f.d. chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura som ledamot.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet tisdagen den 19 juni 2018.

§ 9

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll och protokollet från den 12 juni 2018.

Vid protokollet

Justerat 2018-06-20

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-06-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:60

§ 1-4

5-9 §

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Eva-Lena Gustavsson (S)

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (-)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.